Podmienky použitia internetových stránok

Používanie týchto internetových stránok sa riadi nižšie uvedenými podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov, ktorí tieto internetové stránky navštívia. Každý používateľ je povinný zoznámiť sa s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ:

Tieto internetové stránky prevádzkuje spoločnosť Pivovary Staropramen, s. r. o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Spracovateľ:

Spracovateľom obsahu a osobných údajov je brainz.cz, s. r. o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3 (ďalej len „spracovateľ“).

Rozhodné právo:

Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti s prezeraním alebo s iným používaním týchto internetových stránok sa riadi českým právom.

Obsah internetových stránok:

Používatelia berú na vedomie, že stránka je pre osoby staršie ako 18 rokov a že nemožno zaručiť, že obsah týchto internetových stránok bude vždy úplne presný, pravdivý a pravidelne aktualizovaný. Prevádzkovateľ publikuje všetky informácie, tipy alebo rady uvedené na internetových stránkach v dobrej viere o ich neškodnosti. V žiadnom prípade ich však nemožno považovať za odborné informácie, tipy alebo rady.
Používatelia berú na vedomie, že obsah internetových stránok a jeho rozsah sa môže meniť alebo môže byť úplne odstránený, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienok prístup k niektorému obsahu internetových stránok registráciou používateľa.
Žiadna informácia obsiahnutá na týchto internetových stránkach nepredstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy.
Pred konzumáciu alebo pred použitím akéhokoľvek výrobku prezentovaného na týchto internetových stránkach sa odporúča zoznámiť sa so zložením jednotlivých produktov a zvážiť svoj zdravotný stav, aby ste predišli prípadným zdravotným rizikám.

Ochrana osobných údajov:

Prístup na internetové stránky alebo na ich časť môže byť podmienený registráciou používateľa, t. j. oznámením niektorých osobných údajov prevádzkovateľovi. Ide najmä o meno, priezvisko, región, rok narodenia, e-mailovú adresu, záujmy, preferencie atď.
Akékoľvek osobné údaje poskytnuté používateľom v súvislosti s používaním týchto internetových stránok, najmä pri registrácii, budú zhromažďované a spracúvané v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení prevádzkovateľom alebo treťou osobou – spracovateľom na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. So získanými údajmi sa nakladá ako s prísne dôvernými.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ak sa používateľ rozhodol údaje poskytnúť, je povinný poskytnúť údaje presné a pravdivé, v prípade ich zmeny je povinný bez meškania ju oznámiť prevádzkovateľov. Ich poskytnutím v rámci registrácie používateľ súhlasí so zhromažďovaním a spracúvaním poskytnutých údajov prevádzkovateľom ako správcom akýmikoľvek prostriedkami na ďalej uvedené účely po nevyhnutne nutné obdobie. Svoj súhlas s ich použitím môže používateľ kedykoľvek bezplatne písomne odvolať.
Na základe žiadosti používateľa mu budú za úhradu nutných nákladov poskytnuté informácie o spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v zmysle § 12 zákona č. 101/2000 Sb. Ak sa bude používateľ domnievať, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, je oprávnený od prevádzkovateľa požadovať vysvetlenie alebo žiadať odstránenie chybného stavu (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti používateľa, má používateľ právo obrátiť sa s podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov. Na tento úrad sa však môže účastník obrátiť aj priamo.

Použitie osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi v rámci prihlásenia na odber newslettera a registrácie na týchto internetových stránkach možno použiť len na tieto účely: marketingové účely, ponuka služieb a produktov, marketingové súťaže, zasielanie informácií o organizovaných akciách, súťažiach, výrobkoch a o iných aktivitách, a to formou zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v platnom znení (napr. e-mailom, SMS, MMS, telefonicky). Súhlas so zasielaním obchodných oznámení možno kedykoľvek odvolať, a to spôsobom uvedeným v každom obchodnom oznámení.
Získané osobné údaje možno odovzdať spoločnostiam zo skupiny prevádzkovateľa či iným spracovateľom, a to na účely ponúkania obchodu a služieb.

Súhrnné informácie o používateľoch:

Zhromažďované údaje môžu byť spracované do anonymizovaných (t. j. neumožňujúcich identifikáciu jednotlivých používateľov) agregovaných celkov na účely zistenia záujmov a preferencií používateľov. Takto agregované a anonymizované údaje môže prevádzkovateľ alebo iná spoločnosť zo skupiny prevádzkovateľa uverejniť na účely charakteristiky poskytovaných služieb pre potenciálnych partnerov, odberateľov, inzerentov a ďalšie osoby alebo na iné účely.
Zhromažďovanie dát, odkazy na iné internetové stránky: Počítačový systém a softvér používaný týmito internetovými stránkami môže v rámci svojho bežného fungovania zhromažďovať dáta súvisiace s používaním internetového komunikačného protokolu na účely získavania anonymných štatistických údajov o používaní stránok a na kontrolu ich správneho používania. Napriek tomu, že tieto údaje, napríklad druh používaného prehliadača, IP adresa (internetový protokol), názvy počítačových domén používaných používateľom pri prihlasovaní sa na internetové stránky, iné parametre vzťahujúce sa na operačný systém a na výpočtové prostredie počítača používaného na prístup na internetové stránky, nie sú zhromažďované s cieľom identifikácie používateľa, aj tak môžu viesť k jeho identifikácii priradením údajov uchovávaných tretími stranami. V každom prípade budú údaje okamžite po spracovaní zmazané.
Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné, prevádzkovateľom nekontrolované internetové stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah takých internetových stránok alebo za ochranu osobných údajov na takých internetových stránkach. V prípade, že sa používateľ týchto internetových stránok rozhodne navštíviť niektorú z internetových stránok, na ktoré tieto internetové stránky odkazujú, odporúča sa zoznámiť sa s ich pravidlami na ochranu osobných údajov.

Použitie osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi v rámci prihlásenia na odber newslettera a registrácie na týchto internetových stránkach možno použiť len na tieto účely: marketingové účely, ponuka služieb a produktov, marketingové súťaže, zasielanie informácií o organizovaných akciách, súťažiach, výrobkoch a o iných aktivitách, a to formou zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v platnom znení (napr. e-mailom, SMS, MMS, telefonicky). Súhlas so zasielaním obchodných oznámení možno kedykoľvek odvolať, a to spôsobom uvedeným v každom obchodnom oznámení.
Získané osobné údaje možno odovzdať spoločnostiam zo skupiny prevádzkovateľa či iným spracovateľom, a to na účely ponúkania obchodu a služieb.

Duševné vlastníctvo:

Obsah publikovaný na týchto internetových stránkach je predmetom ochrany autorského práva podľa zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon v platnom znení. Autorské diela publikované na týchto internetových stránkach vrátane vizualizácie a dizajnu stránok, všetkých zobrazení a databáz, ktoré môžu byť obsahom stránok, môžu používatelia používať len na osobnú potrebu. Použitie autorských diel publikovaných na týchto internetových stránkach, t. j. ich rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie verejnosti a pod., na iné ako osobné potreby používateľov je zakázané s výnimkou prípadov, keď ich použitie autorský zákon dovoľuje alebo keď prevádzkovateľ týchto internetových stránok na takéto použitie poskytne príslušné oprávnenie.

Označenia produktov:

Označenia produktov uvádzaných na týchto internetových stránok môžu byť chránené ochrannými známkami v súlade so zákonom č. 441/2003 Sb. o ochranných známkach v platnom znení. Akékoľvek použitie ochranných známok inou osobou ako jej vlastníkom je zakázané s výnimkou prípadov, keď vlastník danej ochrannej známky poskytne na jej použitie príslušné oprávnenie. Ide najmä o ochrannú známku „Braník“ a o jej varianty.
Tieto internetové stránky neobsahujú všetky značky registrované prevádzkovateľom alebo spoločnosťami zo skupiny prevádzkovateľa na Úrade priemyselného vlastníctva Slevenskej republiky alebo podľa medzinárodných právnych predpisov u iných organizácií.

Zmeny podmienok:

Všetky zmeny týchto podmienok budú uverejnené na týchto internetových stránkach.

Kontakt:

STAROPRAMEN - SLOVAKIA, s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava

Staropramen

Vstup na tieto stránky je povolený len osobám starším ako 18 rokov.

Označte dátum svojho narodenia

Sú aj lepšie pochúťky k pivu ako cookies. Musia tu však byť, aby si sa tu mohol cítiť ako doma.

Ďalšie informácie
Súhlasím