Podmienky použitia internetových stránok

Používanie týchto internetových stránok sa riadi nižšie uvedenými podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov, ktorí tieto internetové stránky navštívia. Každý používateľ je povinný zoznámiť sa s týmito podmienkami.


Prevádzkovateľ:

Tieto internetové stránky prevádzkuje spoločnosť Pivovary Staropramen, s. r. o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5 (ďalej len „prevádzkovateľ“).


Spracovateľ:

Spracovateľom obsahu a osobných údajov je brainz.cz, s. r. o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3 (ďalej len „spracovateľ“).


Rozhodné právo:

Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti s prezeraním alebo s iným používaním týchto internetových stránok sa riadi českým právom.


Obsah internetových stránok:

Používatelia berú na vedomie, že stránka je pre osoby staršie ako 18 rokov a že nemožno zaručiť, že obsah týchto internetových stránok bude vždy úplne presný, pravdivý a pravidelne aktualizovaný. Prevádzkovateľ publikuje všetky informácie, tipy alebo rady uvedené na internetových stránkach v dobrej viere o ich neškodnosti. V žiadnom prípade ich však nemožno považovať za odborné informácie, tipy alebo rady.

Používatelia berú na vedomie, že obsah internetových stránok a jeho rozsah sa môže meniť alebo môže byť úplne odstránený, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienok prístup k niektorému obsahu internetových stránok registráciou používateľa.

Žiadna informácia obsiahnutá na týchto internetových stránkach nepredstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy.

Pred konzumáciu alebo pred použitím akéhokoľvek výrobku prezentovaného na týchto internetových stránkach sa odporúča zoznámiť sa so zložením jednotlivých produktov a zvážiť svoj zdravotný stav, aby ste predišli prípadným zdravotným rizikám.


Duševné vlastníctvo:

Obsah publikovaný na týchto internetových stránkach je predmetom ochrany autorského práva podľa zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon v platnom znení. Autorské diela publikované na týchto internetových stránkach vrátane vizualizácie a dizajnu stránok, všetkých zobrazení a databáz, ktoré môžu byť obsahom stránok, môžu používatelia používať len na osobnú potrebu. Použitie autorských diel publikovaných na týchto internetových stránkach, t. j. ich rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie verejnosti a pod., na iné ako osobné potreby používateľov je zakázané s výnimkou prípadov, keď ich použitie autorský zákon dovoľuje alebo keď prevádzkovateľ týchto internetových stránok na takéto použitie poskytne príslušné oprávnenie.


Označenia produktov:

Označenia produktov uvádzaných na týchto internetových stránok môžu byť chránené ochrannými známkami v súlade so zákonom č. 441/2003 Sb. o ochranných známkach v platnom znení. Akékoľvek použitie ochranných známok inou osobou ako jej vlastníkom je zakázané s výnimkou prípadov, keď vlastník danej ochrannej známky poskytne na jej použitie príslušné oprávnenie. Ide najmä o ochrannú známku „Braník“ a o jej varianty.

Tieto internetové stránky neobsahujú všetky značky registrované prevádzkovateľom alebo spoločnosťami zo skupiny prevádzkovateľa na Úrade priemyselného vlastníctva Slevenskej republiky alebo podľa medzinárodných právnych predpisov u iných organizácií.

Zmeny podmienok:

Všetky zmeny týchto podmienok budú uverejnené na týchto internetových stránkach.


Kontakt:

STAROPRAMEN - SLOVAKIA, s.r.o.
Tomášikova 30

821 01 Bratislava


Molson Coors Brewing Company


Pravidlá ochrany osobných údajov


Dátum poslednej úpravy a dátum nadobudnutia účinnosti: 22. mája 2018


Úvod

Spoločnosť Molson Coors Brewing Company si cení a rešpektuje súkromie každého jednotlivca. Chceme, aby ste vedeli, ako získavame, používame, prenášame, zverejňujeme a uchovávame vaše údaje. 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov popisujú našu prax v súvislosti s údajmi (definovanými v odseku 3), ktoré získavame z našich webových lokalít, stránok sociálnych médií a reklamných lokalít, ktoré máme pod kontrolou, widgetov a mobilných lokalít a aplikácií, našich programov odmeňovania, blogov, interaktívnych aplikácií, e-mailov a textových správ (SMS a MMS), ktoré vám posielame, a iných interaktívnych funkcií (každá jednotlivo „lokalita“, spoločne „lokality“), prostredníctvom našich online reklám na webových lokalitách tretích strán a prostredníctvom predajcov/zdrojov, od ktorých čerpáme údaje.

Údaje získavané na základe týchto Pravidiel ochrany osobných údajov môže využívať spôsobom popísaným v tomto dokumente spoločnosť Molson Coors Brewing Company a jej pobočky, vrátane spoločnosti MillerCoors LLC, Molson Coors Canada, prevádzkové spoločnosti Molson Coors Europe a spoločnosť Molson Coors International a ich príslušné pobočky, pridružené spoločnosti a pridružené značky, zástupcovia, overení dodávatelia/poskytovatelia služieb a pridružené podnikateľské subjekty vystupujúce v našom mene (spoločne „spoločnosť Molson Coors“). Výrazy „my“, „nás“ a „naše“ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov označujú spoločnosť Molson Coors (ako je definovaná vyššie). Na účely platných právnych predpisov o ochrane údajov a súkromia bude prevádzkovateľom osobných údajov (definovaných nižšie) získaných od vás na lokalitách subjekt spoločnosti Molson Coors, ktorému odošlete svoje údaje a/alebo ktorý prevádzkuje lokalitu, prostredníctvom ktorej s nami komunikujete.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali celé Pravidlá ochrany osobných údajov, a tak sa zoznámili s našou praxou.


Pravidlá ochrany


1)     Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje, ktoré získavame od jednotlivcov, ktorí sa dostanú do interakcie s nami a našimi lokalitami, produktmi a službami. Nevzťahujú sa na údaje, ktoré získame v pozícii zamestnávateľa. Pri interakcii s našimi lokalitami nie ste povinní poskytnúť žiadne údaje; ak sa však rozhodnete ich neposkytnúť, nemusíte mať prístup k určitým funkciám lokalít a iným službám. Informácie o tom, ako bude spoločnosť Molson Coors spracúvať vaše údaje, ak u nej požiadate o prijatie do zamestnania, nájdete v našom osobitnom vyhlásení o spravodlivom spracúvaní, ktoré sa nachádza tu.


2)     PRÍSTUP OBMEDZENÝ NA OSOBY, KTORÉ DOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU

LOKALITY SPOLOČNOSTI MOLSON COORS A PRÍSTUP KU VŠETKÝM REKLAMNÝM A MARKETINGOVÝM

INFORMÁCIÁM JE URČENÝ IBA PRE OSOBY, KTORÉ DOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU NA

ZÁKLADE JURISDIKCIE, KDE SA TENTO OBSAH SPRÍSTUPŇUJE ALEBO ZOBRAZUJE. PRED VSTUPOM NA LOKALITU

A INTERAKCIOU S ŇOU BUDETE MUSIEŤ POTVRDIŤ SVOJ DÁTUM NARODENIA. VÝZVY NA POTVRDENIE VEKU SA

MÔŽU NACHÁDZAŤ AJ V RÁMCI LOKALÍT.


VEDOME NEZÍSKAVAME ÚDAJE OD OSÔB, KTORÉ NEDOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU,

A VYŽADUJEME, ABY NÁM TIETO OSOBY NEPOSKYTOVALI ŽIADNE ÚDAJE (DEFINOVANÉ NIŽŠIE) ANI 

NEVSTUPOVALI NA NAŠE LOKALITY. AK STE NEDOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA POŽÍVANIE ALKOHOLU VO SVOJEJ

JURISDIKCII A VSTÚPILI STE NA NAŠU LOKALITU UVEDENÍM NEPRAVDIVÉHO DÁTUMU NARODENIA, MUSÍTE

TÚTO LOKALITU BEZODKLADNE OPUSTIŤ. AK SI MYSLÍTE, ŽE ZÍSKANÍM PRÍSTUPU V ROZPORE S PLATNÝMI

OBMEDZENIAMI PRÍSTUPU K LOKALITÁM NÁM POSKYTLA ÚDAJE OSOBA, KTORÁ NEDOSIAHLA ZÁKONNÝ VEK

NA POŽÍVANIE ALKOHOLU, OKAMŽITE NÁS KONTAKTUJTE A TIETO ÚDAJE SA ODSTRÁNIA.3) ZÍSKAVANIE, POUŽÍVANIE A ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV

A. Typy údajov: Spoločnosť Molson Coors získava dva typy údajov (spoločne „údaje“):

i. „Osobné údaje“ sú údaje o identifikovateľnom jednotlivcovi, ako sú definované platným zákonom. Tieto údaje sa väčšinou získavajú, keď si zaregistrujete účet, objednáte tovar, zapojíte sa do reklamnej akcie, dostanete sa do interakcie s nami na sociálnych médiách, kontaktujete služby pre zákazníkov alebo zadávate požiadavky na lokalitách. Príklady osobných údajov:

o kontaktné údaje (napr. meno, domáca alebo fyzická adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo mobilného telefónu),

o fakturačné a doručovacie údaje (napr. číslo kreditnej/debetnej karty, dátum exspirácie, kód CVV, fakturačná a doručovacia adresa a kontaktné údaje),

o meno používateľa a heslá používané na prístup k lokalitám vrátane overovania prostredníctvom platforiem sociálnych médií,

o údaje účtov sociálnych médií (napr. meno používateľa a heslá, profilové obrázky a iné obrázky, ktoré sprístupníte, napríklad používateľom generovaný obsah),

o úradné identifikačné čísla (ktoré môžu predstavovať (ak máte bydlisko v USA) číslo sociálneho zabezpečenia (za určitých okolností, napríklad ak vyhráte v hre alebo dostanete odmenu, ktorá sa musí priznať v oficiálnych daňových formulároch)) a

o iné osobné údaje podľa potreby alebo poskytované dobrovoľne.

ii. „Iné údaje“ sú údaje získavané z lokalít, internetu a zdrojov tretích strán, ktoré konkrétne neidentifikujú jednotlivca. Typické príklady iných údajov:

o demografické údaje vrátane dátumu narodenia, pohlavia, záujmov, štátu, PSČ, časového pásma, krajiny a jazyka, keď nie sú identifikovateľné s konkrétnym jednotlivcom,

o preferencie, nákupné zvyky a iné informácie o životnom štýle vrátane zoznamov želaných produktov, histórie objednávok, marketingových preferencií a mobilného operátora,

o dopyty vyhľadávaní,

o údaje o používaní aplikácií,

o serverové umiestnenie súborov denníka, poskytovateľ internetových služieb, identifikátor mobilného alebo iného zariadenia (napr. UDID a MEID), agenti používateľov alebo IP adresa,

o údaje získavané prostredníctvom súborov cookie, značiek (tagov), pixlov, neviditeľných pixlov, signálov (beacon) a iných podobných technológií,

o geolokačné údaje, napríklad vaša presná alebo približná poloha,

o odkazujúce a únikové webové lokality/adresy URL (vrátane cieľovej adresy URL a pixlových značiek),

o údaje o prehliadači a zariadení (vrátane platformy a verzie),

o iné agregované alebo anonymné údaje.

V určitých jurisdikciách sa niektoré „iné údaje“ môžu považovať za „osobné údaje“. Pokiaľ sa niektoré údaje podľa miestnych právnych predpisov považujú za osobné údaje, naša spoločnosť s nimi tiež zaobchádza ako s osobnými údajmi a zaisťuje, aby naše zaobchádzanie s týmito údajmi bolo v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Podobne, ak skombinujeme „iné údaje“ s „osobnými údajmi“, s výslednými údajmi sa bude zaobchádzať ako s osobnými údajmi, kým zostanú skombinované. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa akékoľvek osobné údaje môžu skombinovať s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré nám poskytnete prostredníctvom iných kanálov, ktoré sú verejne dostupné alebo ktoré môžeme inak získať, a to vrátane údajov od tretích strán.


B. Ako môžeme získavať údaje: Spoločnosť Molson Coors môže získavať údaje z týchto zdrojov:

• od vás (napr. údaje ako dátum narodenia, pohlavie, záľuby a záujmy, spotrebiteľské zvyklosti, PSČ a váš preferovaný spôsob komunikácie, keď ich dobrovoľne poskytnete),

naše lokality a aplikácie (napr. keď si kúpite produkt na lokalite elektronického obchodu alebo keď sa prihlásite na odber reklamných e-mailov),

offline (napr. požiadavky adresované službe pre zákazníkov, hry),

technológie online sledovania vrátane sledovania medzi zariadeniami (napr. denníky súborov služieb, adresa IP, súbory cookie, značky (tagy), pixle, neviditeľné pixle, gify, majáky (bug), signály (beacon) a iné podobné technológie, z ktorých niektoré môžu spoločnosti Molson Coors alebo našim poskytovateľom služieb umožňovať vašu identifikáciu a získavanie informácií o vás na rôznych zariadeniach a lokalitách),

používanie mobilných zariadení (t. j. údaje zistené z našej mobilnej aplikácie, napríklad zemepisná šírka a dĺžka vášho zariadenia alebo možnosti sledovania polohy vášho zariadenia (napr. signál GPS, Wi-Fi, Bluetooth, webové signály, čipy LED svetiel alebo iné podobné technológie)) a mobilné platobné aplikácie alebo služby od tretích strán,

prostredníctvom vášho prehliadača alebo zariadenia (napr. určité údaje vrátane typu vášho počítača, názvu a verzie operačného systému, adresy IP, adresy riadenia prístupu k médiám (Media Access Control – MAC), jazyka, typu a verzie internetového prehliadača a poskytovateľa služieb, ktoré často automaticky zaznamenáva väčšina prehliadačov),

prostredníctvom analytických a reklamných funkcií webových stránok (napr. Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting, technológií Adobe Flash, okrem iného vrátane Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast),

iné zdroje (napr. verejné databázy, spoloční marketingoví partneri, platformy sociálnych médií, ľudia, s ktorými ste spojení na platformách sociálnych médií, verejné fóra a iné tretie strany).


C. Ako môžeme používať údaje: V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môže spoločnosť Molson Coors vaše údaje využívať na nasledovné:

• posielať vám administratívne údaje, napríklad informácie týkajúce sa lokalít a zmien našich podmienok a pravidiel.

    o Pretože tieto údaje môžu byť dôležité pre vaše používanie lokalít, z prijímania tejto komunikácie sa nemôžete odhlásiť,

• spravovať váš účet na ktorejkoľvek z našich lokalít vrátane programov odmeňovania, hier a súťaží, do ktorých sa zapojíte, a to vrátane oznámenia výsledkov.

    o Upozorňujeme, že niektoré reklamné akcie majú ďalšie pravidlá, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o používaní a zverejňovaní vašich údajov,

• posielať vám marketingovú komunikáciu a novinky o spoločnosti Molson Coors, na odber ktorých ste sa prihlásili, vrátane informácií o nových produktoch, podujatiach a reklamných akciách (napr. e-maily, zobrazovanie oznámení, SMS a MMS správy),

• doručovať vám prispôsobené alebo cielené reklamy na základe údajov, ktoré sme získali z vášho používania našich lokalít a reklám, údajov, ktoré sme získali od tretích strán, alebo z kombinácie týchto zdrojov, a to vrátane minulých nákupov alebo záujmov,

• posielať vám transakčné e-maily o nákupoch uskutočnených na našich lokalitách vrátane e-mailov

    o potvrdení objednávok a opustení nákupného košíka,

• plniť vaše objednávky a spracúvať vaše transakcie/platby,

• poskytovať podporu pre zákazníkov a odpovedať na vaše otázky a plniť vaše požiadavky,

• umožniť vám interakciu alebo uverejňovanie na našich stránkach sociálnych médií a blogoch a akejkoľvek podobnej platforme, na ktorej sa rozhodnete pre interakciu s nami a inými spotrebiteľmi. Nezabúdajte, že akékoľvek údaje, ktoré na týchto platformách zverejníte alebo sprístupníte, sa stanú verejnými a môžu byť dostupné pre návštevníkov lokalít a pre verejnosť,

• povoliť vám posielať správy priateľovi (len v zákonnom veku na požívanie alkoholu) prostredníctvom lokalít. Používaním tejto funkcie nám dávate na vedomie, že máte právo použiť kontaktné údaje svojho priateľa a poskytnúť nám ich,

• vykonávať marketingový prieskum a analýzu a iné obchodné účely, okrem iného vrátane auditov, vývoja nových produktov, zlepšovania našej komunikácie s vami a našimi lokalitami, hodnotenia účinnosti našich nákupov médií, identifikácie trendov a štruktúry prenosov údajov/sťahovania a diagnostikovania problémov,

• prispôsobiť vašu skúsenosť na našich lokalitách vrátane zobrazovania obsahu na základe vašej polohy, minulých nákupov, záujmov, ako aj informácií získaných na viacerých zariadeniach a lokalitách,

• skvalitňovať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah, reklamy a reklamné akcie,

• dodržiavať alebo presadzovať dodržiavanie platných právnych požiadaviek vrátane dodržiavania zákonov mimo krajiny vášho trvalého pobytu,

• reagovať na požiadavky štátnych orgánov vrátane orgánov mimo krajiny trvalého pobytu a

• využívať vaše údaje na iné účely v anonymizovanej alebo agregovanej forme alebo

• na iné účely požadované zákonom. Vaše údaje tiež môžeme zdieľať v rámci spoločnosti Molson Coors spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Vaše údaje tiež môžeme zdieľať s tretími stranami podľa popisu nižšie.


4) TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA

    A. Súbory cookie a technológie sledovania. Spoločnosť Molson Coors využíva na našich lokalitách súbory cookie, značky („tagy“), pixle, neviditeľné gify a iné podobné technológie sledovania. Cookie je textový súbor, ktorý sa umiestni do vášho počítača počas prístupu na lokality alebo na internet. Tieto technológie umožňujú spoločnosti Molson Coors získavať údaje o vašej interakcii s našimi lokalitami a reklamami. Medzi príklady takýchto údajov patria okrem iného: demografické údaje, typ prehliadača, adresa IP, zobrazované stránky, vykonávaná aktivita a čas vašej návštevy. Z určitých mechanizmov sledovania sa môžete kedykoľvek „odhlásiť“ pomocou nastavení prehliadača. Deaktivácia týchto funkcií vám však môže zabrániť používať určité funkcie alebo naplno využiť všetky naše ponuky na našej lokalite.

Na našich lokalitách sa na rôzne účely používajú rôzne typy súborov cookie. Tie sú známe ako nevyhnutné súbory cookie, súbory cookie na zlepšenie výkonnosti a funkčné súbory cookie. Niektoré súbory cookie môže poskytovať externá tretia strana na zabezpečenie dodatočnej funkcionality našich lokalít – tie sú uvedené nižšie.

Nevyhnutné súbory cookie

Sú to súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie činnosti, ktorú požadujete, napríklad na vašu identifikáciu pri prihlasovaní. Ak tieto súbory cookie obmedzíte úpravou nastavení prehliadača, nemôžeme zaručiť, ako budú naše lokality počas vašej návštevy fungovať.

Súbory cookie na zlepšenie výkonnosti

Tieto súbory cookie sa používajú na vylepšenie našich lokalít, napríklad na analýzy, pomocou ktorých môžeme vidieť, ako sa lokalita používa a kde robiť zlepšenia. Tieto súbory cookie sa používajú na získavanie údajov o tom, ako návštevníci používajú naše lokality. Údaje sa získavajú v anonymnej forme a zahŕňajú počet návštevníkov, odkiaľ návštevníci na lokality prišli, a stránky, ktoré navštívili.

Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie zlepšujú výkonnosť a funkčnosť našich lokalít, často ako dôsledok niečoho, čo robíte ako používateľ. Môžeme pre vás napríklad personalizovať náš obsah alebo si zapamätať vaše preferencie.

Spoločnosť Molson Coors, naši dôveryhodní dodávatelia/poskytovatelia služieb a povolené tretie strany môžu tiež propagovať naše produkty na webových lokalitách tretích strán. Webové lokality tretích strán môžu tiež využívať súbory cookie alebo iné pomôcky na sledovanie. Technológie sledovania využívané webovými lokalitami tretích strán nemá pod kontrolou spoločnosť Molson Coors, naši dôveryhodní dodávatelia/poskytovatelia služieb a povolené tretie strany. Preto by ste si mali pozorne prečítať pravidlá ochrany osobných údajov týchto lokalít tretích strán, aby ste mali prehľad o ich prípadných činnostiach sledovania.

    B. Žiadosti o nesledovanie. Keď navštívite naše lokality, budeme automaticky získavať súbory cookie a iné informácie. Z dôvodu tohto automatického získavania momentálne neakceptujeme žiadosti o nesledovanie z prehliadačov. Momentálne sme súčasťou reklamných sietí tretích strán a využívame súbory cookie tretích strán podľa popisu vyššie na účely sledovania vašich návštev na webových lokalitách.

Informácie o tom, ako zrušiť získavanie údajov pomocou iných pomôcok na sledovanie, nájdete v časti „Možnosť voľby/deaktivácia“ nižšie.

    C. Deaktivácia súborov cookie vo vašom prehliadači. Súbory cookie na našich lokalitách môžete odmietnuť alebo odstrániť. Pozrite si pokyny Pomocníka vo svojom prehliadači, kde nájdete ďalšie informácie o súboroch cookie a iných pomôckach na sledovanie a o tom, ako spravovať ich používanie. Ak sa rozhodnete zamietnuť alebo odstrániť súbory cookie, funkčnosť našej lokality môže byť do určitej miery narušená. Ak použijete iný počítač alebo zmeníte prehliadače, budete musieť proces zamietnutia alebo odstránenia súborov cookie zopakovať. Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane toho, ako nastaviť internetový prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, nájdete na stránke www.allaboutcookies.org

    D. Sledovanie reklám. Určité zariadenia vám môžu umožniť obmedziť sledovanie reklám. Pozrite si nastavenia v počítači alebo zariadení, kde nájdete informácie o tom, ako deaktivovať sledovanie reklám.


5) TRANSAKCIE

V niektorých prípadoch môžeme pomocou platobnej služby tretej strany spracovávať nákupy uskutočnené prostredníctvom lokalít, okrem iného vrátane rezervačných lokalít a lokalít elektronického obchodovania/online predajní. V týchto prípadoch môže vaše údaje získavať namiesto našej spoločnosti táto tretia strana a namiesto  týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sa na ne budú vzťahovať pravidlá ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Naša spoločnosť nemá toto používanie alebo zverejňovanie vašich údajov treťou stranu pod kontrolou a nie je za ne zodpovedná.


6) ZDIEĽANIE VAŠICH ÚDAJOV/POSKYTNUTIE TRETÍM STRANÁM

Spoločnosť Molson Coors môže niekedy určité údaje sprístupňovať tretím stranám (napr. dôveryhodným dodávateľom a poskytovateľom) a v rámci našej skupiny spoločností/značiek. Vaše údaje budeme s týmito tretími stranami a súvisiacimi subjektmi zdieľať len spôsobmi, ktoré sú popísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Molson Coors alebo osoby, ktoré nám pomáhajú s našimi obchodnými činnosťami, majú oprávnenie používať vaše vyššie uvedené údaje len vtedy, keď je to potrebné na poskytovanie týchto služieb, alebo ako je inak popísané nižšie. Ak chcete zrušiť zdieľanie vašich údajov s tretími stranami za príslušných okolností (napríklad ak sa vaše osobné údaje používajú na marketingové/propagačné účely), kontaktujte nás podľa popisu nižšie v časti „Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov“.

Spoločnosť Molson Coors môže napríklad zdieľať príslušné údaje, ktoré o vás získa, v nasledovných prípadoch:

• s našimi dôveryhodnými dodávateľmi/poskytovateľmi služieb na posúdenie a zlepšenie našich marketingových a propagačných činností, obsahu, produktov a služieb, na lepšie pochopenie záujmov a preferencií zákazníkov, aby sme vám mohli poskytovať relevantné informácie, a na vykonávanie spoločných marketingových programov,

• s našimi dôveryhodnými dodávateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú s obchodnými činnosťami (napr. spracovanie transakcií kreditných kariet, spravovanie hier a súťaží, doručovanie vašich objednávok, pomoc pri prevádzkovaní lokalít, poskytovanie služieb pre zákazníkov a doručovanie e-mailovej komunikácie),

• s našimi dôveryhodnými dodávateľmi/poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú v našom mene a ktorí nemajú autonómne právo na používanie údajov, ku ktorým majú prístup alebo ktoré im poskytneme,

• v súvislosti so zmenou štruktúry spoločnosti vrátane fúzie, akvizície alebo predaja aktív,

• v súvislosti s reklamnými akciami, napríklad tretím stranám, ktoré sú sponzormi reklamnej akcie, na poskytnutie menných zoznamov a kontaktných údajov tretej strane alebo inak v súlade s pravidlami, ktoré sa na reklamnú akciu vzťahujú,

• partnerom – tretím stranám, s ktorými môžeme vytvoriť vzťah (napr. spoločné marketingové kampane, športové spojenectvá). V závislosti od účelov tohto zdieľania vám spoločnosť Molson Coors môže pred zdieľaním týchto údajov s takýmto partnerom poskytnúť možnosť výberu, či sa údaje môžu zdieľať. Na následné používanie údajov zo strany partnera – tretej strany sa budú vzťahovať jeho vlastné postupy a pravidlá ochrany osobných údajov,

• podľa požiadaviek právnych predpisov, napríklad v súvislosti s vyšetrovaním štátnych orgánov alebo na účel uplatnenia súdneho predvolania alebo podobného právneho postupu,

• ak sme v dobrej viere presvedčení, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, na účel vyšetrovania podvodu alebo reakcie na požiadavku štátnych orgánov, a

• akejkoľvek inej tretej strane s vaším predchádzajúcim formálnym súhlasom.


7) LOKALIZAČNÉ SLUŽBY

Spoločnosť Molson Coors môže získavať fyzickú polohu vášho zariadenia napríklad pomocou satelitu, GPS, vysielačov mobilnej siete, webových signálov alebo signálov siete Wi-Fi. Pomocou fyzickej polohy vášho zariadenia  vám môžeme poskytovať personalizované lokalizačné služby a obsah vrátane reklám. S našimi marketingovými partnermi môžeme tiež zdieľať fyzickú polohu vášho zariadenia, v kombinácii s údajmi o tom, aké reklamy ste zobrazili, a ďalšími údajmi, ktoré získame, aby vám mohli poskytovať lepšie prispôsobený obsah vrátane reklám a skúmať účinnosť reklamných kampaní. V niektorých prípadoch môžete dostať možnosť takéto spôsoby použitia a/alebo zdieľanie polohy vášho zariadenia povoliť alebo zamietnuť, ak sa však rozhodnete takéto spôsoby použitia a/alebo zdieľanie zamietnuť, môže sa stať, že naša spoločnosť a/alebo naši marketingoví partneri vám nebudú môcť poskytovať príslušné personalizované služby a obsah. Pokiaľ neudelíte súhlas, tieto lokalizačné údaje sa získavajú anonymne formou, pri ktorej nedochádza k identifikácii vašej osoby. Ak si napríklad stiahnete lokalitu spoločnosti Molson Coors (vrátane mobilnej aplikácie) do svojho zariadenia, môžete dostať príležitosť uviesť, že by ste chceli zdieľať svoju polohu.

Informácie o odmietnutí lokalizačných služieb nájdete v časti Nastavenia vo svojom zariadení.


8) ZABEZPEČENIE A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Zabezpečenie, celistvosť a dôvernosť vašich údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Spoločnosť Molson Coors využíva na ochranu údajov, ktoré uchovávame, administratívne, technické a fyzické zabezpečenie s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto údaje používali podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Je však potrebné pamätať na to, že napriek nášmu najlepšiemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé alebo nepreniknuteľné. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše osobné údaje nie sú bezpečné, bezodkladne nás kontaktujte podľa pokynov uvedených v časti 13 nižšie.

Keď budete uverejňovať príspevky na platformách sociálnych sietí alebo iných verejných platformách, údaje, ktoré zdieľate, sú viditeľné pre iných používateľov a môžu ich čítať, zhromažďovať alebo používať iní používatelia. Spoločnosť Molson Coors nie je zodpovedná za údaje, ktoré na týchto platformách dobrovoľne zdieľate alebo ktoré prostredníctvom nich odošlete. Ak napríklad uvediete na sociálnej sieti svoje meno, vek a adresu, tieto údaje sú verejné.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude odôvodnene potrebné na účely, na ktoré sa získali, podľa vysvetlenia v tomto vyhlásení. Za niektorých okolností môžeme vaše osobné údaje uložiť na dlhšie obdobia, napríklad ak sa to od nás požaduje v súlade s právnymi, regulačnými, daňovými alebo účtovnými požiadavkami.

Za určitých presne stanovených okolností môžeme vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, aby sme mali presnú evidenciu o vašej interakcii s našou spoločnosťou v prípade akýchkoľvek sťažností alebo námietok, alebo ak nadobudneme odôvodnené presvedčenie, že v súvislosti s vašimi osobnými informáciami alebo interakciou hrozí súdny spor.


9) MEDZINÁRODNÍ POUŽÍVATELIA

Akékoľvek údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Molson Coors alebo ktoré spoločnosť Molson Coors získa alebo sa získajú v jej mene, sa môžu preniesť alebo sprístupniť subjektom na celom svete v súlade s postupmi popísanými v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Molson Coors, ako globálna spoločnosť s miestnymi pobočkami a pridruženými spoločnosťami, dodržiava všetky platné miestne, štátne a národné právne predpisy, ktoré sa týkajú získavania, používania a zverejňovania vašich údajov. Ďalšie informácie o tom, ako prenášame osobné údaje v súlade s osobitnou legislatívou EÚ týkajúcou sa ochrany osobných údajov, nájdete nižšie v časti Ďalšie informácie pre obyvateľov EÚ.


10) SOCIÁLNE SIETE/ONLINE KOMUNITY

Na niektorých lokalitách vám môžeme umožniť prístup k online komunitám na zdieľanie údajov, ako sú napríklad správy, fotografie a videá. Tieto údaje môžete zdieľať len s osobami, ktoré dosiahli zákonný vek na požívanie alkoholu na základe jurisdikcie, z ktorej na túto lokalitu máte prístup. Taktiež vám môžeme umožniť zverejňovať obsah z niektorých lokalít vo vašom profile v iných sociálnych sieťach. Pamätajte, že na akýkoľvek obsah, ktorý na tejto lokalite uverejníte alebo jej poskytnete, sa budú vzťahovať pravidlá ochrany osobných údajov lokality príslušnej sociálnej siete. Okrem toho, keď zverejníte alebo zdieľate obsah alebo komunikáciu z našich lokalít s akoukoľvek sociálnou sieťou tretej strany, tiež nám umožníte zdieľať údaje s touto sociálnou sieťou tretej strany.

Nemôžeme mať dosah na žiadne pravidlá alebo podmienky takýchto sociálnych sietí tretích strán. Napríklad pri zdieľaní takýchto údajov s Facebookom sa od nás môže vyžadovať zavedenie súborov cookie a/alebo rozhraní API na účel umožnenia komunikácie medzi našimi lokalitami a Facebookom. Na tieto údaje, zdieľané prostredníctvom súborov cookie a/alebo rozhraní API, sa potom budú vzťahovať Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, ktoré sa nachádzajú na adrese https://www.facebook.com/full_data_use_policy. V dôsledku toho nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek používanie vašich údajov alebo obsahu sociálnou sieťou tretej strany, ktorú používate na vlastné riziko.


11) PREPOJENÉ LOKALITY

Naše lokality môžu obsahovať prepojenia na webové lokality alebo aplikácie tretích strán, ktoré spoločnosť Molson Coors nemá pod kontrolou alebo sa na ne nevzťahujú tieto Pravidlá ochrany osobných údajov. Ak odošlete údaje na ktorúkoľvek z týchto webových lokalít, na vaše údaje sa vzťahujú jej pravidlá ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali pravidlá ochrany osobných údajov každej webovej lokality alebo aplikácie, ktorú navštívite. Na lokality tretích strán nemáme žiadny dosah ani právomoc a nie sme zodpovední za žiadne údaje, ktoré na takúto lokalitu môžete odoslať.

Majte na pamäti, že ak nám poskytnete údaje prostredníctvom lokality sociálnych médií alebo sa zapojíte do lokality sociálnych médií prepojenej s našimi lokalitami, súhlasíte s naším používaním vašich údajov z akéhokoľvek dôvodu, ako keby ste nám ich odoslali priamo prostredníctvom našej lokality.


12) ĎALŠIE INFORMÁCIE

Naše lokality môžu obsahovať interaktívne programy, ktoré zabezpečujú osobitné služby od inej spoločnosti, napríklad označovanie „Páči sa mi to“ alebo zdieľanie obsahu, často označované ako widgety. Môžete mať príležitosť odoslať údaje, napríklad svoju e-mailovú adresu, ktoré sa získajú prostredníctvom widgetu. Widget môže používať aj súbory cookie a/alebo získavať údaje o používaní. Na údaje získané widgetom sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá widget vytvorila.


13) OTÁZKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, OPRAVA VAŠICH ÚDAJOV A MOŽNOSŤ VOĽBY/DEAKTIVÁCIA

    A. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, ktoré sa týkajú týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, alebo ak by ste chceli skontrolovať, aktualizovať, opraviť alebo odstrániť niektoré osobné údaje z našich záznamov, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov. Keď dostaneme vašu žiadosť o odstránenie, vaše osobné údaje z našich záznamov odstránime v prípade, že nebudeme mať osobitnú právnu požiadavku na zachovanie vašich osobných údajov. S výnimkou prípadov, keď sa zverejnenie vyžaduje podľa zákona, sa však môžeme rozhodnúť neudeliť prístup alebo nevykonať úpravy, ak by v akomkoľvek danom prípade zaťaženie alebo výdavky pri poskytnutí prístupu boli neprimerané voči rizikám, ktorým je vystavené súkromie jednotlivca, alebo ak by udelením prístupu boli porušené práva iných.


Molson Coors Brewing Company

1801 California Street, Suite 4600

Denver CO 80202 USA

E-mail: dataprotection@molsoncoors.com


Pamätajte, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná; v e-mailoch, ktoré nám posielate, preto neuvádzajte žiadne citlivé údaje vrátane údajov kreditných kariet.

Akékoľvek požadované odstránenia alebo zmeny nemusia nadobudnúť účinnosť okamžite. Vašou požiadavkou sa budeme snažiť zaoberať čo najskôr.

V prípade obyvateľov Kalifornie (alebo ak to budú inak vyžadovať platné zákony) – ak chcete získať zoznam akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Molson Coors počas predchádzajúceho kalendárneho roka poskytla tretím stranám na účely priameho marketingu, pošlite spoločnosti Molson Coors písomnú podpísanú žiadosť poštou na vyššie uvedenú adresu.

Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako zaisťujeme súlad s platnou legislatívou EÚ na ochranu osobných údajov, pozrite si časť „Ďalšie informácie pre obyvateľov EÚ“ nižšie.

    B. E-mailové novinky

Ak chcete z našich záznamov odstrániť svoju e-mailovú adresu, postupujte podľa pokynov na zrušenie odberu uvedených v e-mailoch, ktoré od nás dostávate, alebo postupujte podľa procesu uvedeného v pododseku A vyššie.

    C. Novinky z mobilného marketingu (SMS a MMS) 

Ak sa rozhodnete pridať sa do zoznamu pre mobilný marketing, berte na vedomie, že s prijímaním správ SMS (text) alebo MMS (multimédiá) sa väčšinou spájajú poplatky za správy a dáta. Tie sa budú líšiť v závislosti od vášho mobilného operátora a paušálu. Než sa prihlásite na odber našich noviniek prostredníctvom svojho mobilného zariadenia, mali by ste si u svojho mobilného operátora zistiť, aké poplatky sa budú účtovať. Ak chcete ukončiť prijímanie našich správ do svojho mobilného zariadenia, odpovedzte na správu textom „STOP“ (alebo inou príslušnou správou). Môžete sa obrátiť aj na svojho mobilného operátora, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o prijímaní alebo ukončení posielania mobilných správ.

    D. Lokalizačné služby

Ak ste predtým svojmu počítaču alebo mobilnému zariadeniu povolili, aby sa nám odosielali lokalizačné údaje, môžete mať možnosť nastaviť, aby sme ďalej nemali povolenie na prístup k takýmto údajom, a to zmenou nastavení vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení alebo odinštalovaním aplikácie.

    E. Zobrazovanie oznámení

Ak chcete deaktivovať zobrazovanie oznámení vo svojom mobilnom zariadení, pozrite si nastavenia vo svojom mobilnom zariadení.

    F. Analytické nástroje tretích strán

i. Google Analytics: Ďalšie informácie o tom, ako deaktivovať naše používanie nástroja Google Analytics a naše používanie jeho reklamných funkcií, nájdete na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences.

ii. Quantcast: Ďalšie informácie o nástrojoch Quantcast a ich deaktivácii nájdete na webovej stránke https://www.quantcast.com/opt-out.

iii. Stránka o deaktivácii DAA: Používatelia môžu deaktivovať ďalšie sledovanie a cielené reklamy vrátane služieb Google Analytics a Quantcast prostredníctvom deaktivačnej stránky organizácií Digital Advertising Alliance’s (DAA) a Networking Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.aboutads.info/choices/, respektíve http://www.networkadvertising.org/choices/.


14) ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV EÚ

    A. Právny základ na spracovanie

Všetko spracúvanie (t. j. používanie) vašich osobných údajov vychádza z jednej z niekoľkých právnych podmienok. Vo všeobecnosti sem patrí:

i. váš súhlas (napríklad s umiestňovaním súborov cookie, ktoré spracúvajú osobné údaje alebo slúžia na účely marketingu od našich partnerov – tretích strán),

ii. plnenie našej zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili (napr. na spracúvanie vašich platobných alebo doručovacích údajov na účel plnenia vašej objednávky),

iii. dodržanie právneho záväzku (napr. ak sme povinní poskytnúť údaje súdu alebo daňovému orgánu) a

iv. naše oprávnené záujmy za predpokladu, že neprevažujú nad vašimi základnými právami a slobodami (napr. ak vykonávame náš vlastný priamy marketing pre existujúcich odberateľov, s prihliadnutím na vaše právo kedykoľvek sa z neho odhlásiť).


    B. Práva obyvateľov EÚ

S prihliadnutím na platné právne predpisy môžete mať ako obyvateľ EÚ niektoré alebo všetky z nasledujúcich práv, pokiaľ ide o vaše osobné údaje:

i. získať kópiu vašich osobných údajov spolu s informáciami o tom, ako a na akom základe sa tieto osobné údaje spracúvajú,

ii. opraviť nepresné osobné údaje (vrátane práva doplniť neúplné osobné údaje),

iii. vymazať vaše osobné údaje (v obmedzených prípadoch, keď už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa získavali alebo spracúvali),

iv. obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov v týchto prípadoch:

    a. je vznesená námietka voči presnosti osobných údajov,

    b. spracúvanie je nezákonné, ale vznesiete námietku voči vymazaniu osobných údajov,

    c. osobné údaje už nepotrebujeme, ale sú naďalej potrebné na účel preukázania, uplatňovania alebo obhajoby právneho nároku,

v. vzniesť námietku voči spracúvaniu, ktoré sme odôvodnili na základe oprávneného záujmu (na rozdiel od vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami),

vi. zabrániť nám, aby sme vám posielali materiály priameho marketingu,

vii. odvolať váš súhlas s naším spracúvaním vašich osobných údajov (ak je toto spracúvanie založené na vašom súhlase),

viii. namietať voči rozhodnutiam, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní a

ix. získať alebo vidieť kópiu primeraných opatrení, v súlade s ktorými sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


Okrem vyššie uvedeného máte právo podať sťažnosť svojmu miestnemu dozornému orgánu (napríklad ICO v Spojenom kráľovstve).

V súvislosti s týmito právami nás kontaktujte pomocou údajov uvedených v odseku 13. Upozorňujeme, že môžeme požadovať doklad totožnosti, a vyhradzujeme si právo požadovať poplatok v prípadoch povolených zákonom, napríklad ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Na vaše žiadosti sa budeme snažiť odpovedať v rámci všetkých príslušných lehôt.


15) ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše používanie lokalít a pokračovanie v používaní lokalít po akýchkoľvek zmenách Pravidiel ochrany osobných údajov znamená, že s podmienkami Pravidiel ochrany osobných údajov súhlasíte. Ak s podmienkami týchto Pravidiel ochrany osobných údajov nesúhlasíte, lokalitu nepoužívajte a neposkytujte nám žiadne údaje.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením dodatkov alebo úprav na tejto stránke, takže vám odporúčame, aby ste si tieto Pravidlá ochrany osobných údajov občas pozreli.

Aby ste mali prehľad o všetkých zmenách, vykonávame dva nasledovné kroky: (i) vyššie uvádzame dátum, kedy sa Pravidlá ochrany osobných údajov naposledy aktualizovali, (ii) v prípade podstatnej zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov zverejňujeme dobre viditeľné oznámenie o týchto zmenách na domovskej stránke lokality vedľa odkazu na tieto Pravidlá ochrany osobných údajov alebo pošleme e-mail všetkým používateľom, o ktorých má spoločnosť Molson Coors (alebo príslušná obchodná jednotka) osobné údaje. Vaše používanie ktorejkoľvek našej lokality po zverejnení akýchkoľvek upravených Pravidiel ochrany osobných údajov sa bude považovať za súhlas s upravenými pravidlami, takže vám odporúčame, aby ste si Pravidlá ochrany osobných údajov občas pozreli. 


16) OBSAH NESDÍLEJTE S OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET. 

Naše stránka není tím pravým místem pro urážky, spam, reklamu, politiku, politický aktivismus, náboženství, rasismus, propagandu nebo nelegální obsah. To platí také pro externí webové stránky.

Staropramen

Bolo vám už 18 rokov?

Vstup na tieto stránky je povolený len osobám starším ako 18 rokov.